Apie mus

Mes rengiame/atliekame:

- Rengiame planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo dokumentus: PAV programas, PAV ataskaitas, prižiūrime proceso eigą.
- Rengiame informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo. 
- Atliekame Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. - Rengiame sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų nustatymo ir tikslinimo dokumentus.
- Atliekame skleidžiamo triukšmo modeliavimą, išmetamų oro teršalų, kvapų sklaidos modeliavimą.
- Rengiame dokumentus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio NATURA 2000 teritorijoms nustatymo.

Poveikio aplinkai vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – tai planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymas, apibūdinimas ir įvertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo metu nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) - tai planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas. PVSV gali būti sudėtinė Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dalis arba atliekama atskirai.