R. Gasiūno agroserviso įmonės planuojamos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

12/14/2023

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: R. Gasiūno agroserviso įmonė, adresas: K. Naruševičiaus g. 120, Paviešečių k., Panevėžio r., LT-38366. Įm.k. 168704033. Tel. Nr. +370 696 05909.

PŪV aprašymas; Įmonė vykdys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklą. Taip pat užsiima įvairios žemės ūkio technikos, padargų, žemės ūkio technikos dalių prekyba, teikia derliaus nuėmimo bei žemės apdirbimo paslaugas (arimo, kūlimo, kultivavimo ir t.t.). Bendras įmonės naudojamas plotas apie 1,16 ha. PŪV veiklos metu į aplinkos orą iš taršos šaltinių išsiskiriantys teršalų kiekiai yra labai nedideli ir vietovės aplinkos oro kokybę įtakos nežymiai. Triukšmo lygis gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 2 lentelės 2 punktą. PŪV zonos gretimybėse vyrauja žemės ūkio, pramonės ir sandėliavimo objektų statybos bei rytinėje pusėje – gyvenamieji namai. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas apie 3,59 ha.