R. Gasiūno agroserviso įmonės planuojamos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

12/14/2023

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: R. Gasiūno agroserviso įmonė, adresas: K. Naruševičiaus g. 120, Paviešečių k., Panevėžio r., LT-38366. Įm.k. 168704033. Tel. Nr. +370 696 05909.

Ataskaitos rengėjo duomenys: MB „Verslo piemenys“ įm.k. 304927495, Vilniaus r. +370 6288 8482. el. paštas: verslui@poveikis.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas K. Naruševičiaus g. 120 ir dalyje Naruševičiaus g. 122 sklypo, Paviešečių k., Panevėžio r. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

PŪV aprašymas; Įmonė vykdys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklą. Taip pat užsiima įvairios žemės ūkio technikos, padargų, žemės ūkio technikos dalių prekyba, teikia derliaus nuėmimo bei žemės apdirbimo paslaugas (arimo, kūlimo, kultivavimo ir t.t.). Bendras įmonės naudojamas plotas apie 1,16 ha. PŪV veiklos metu į aplinkos orą iš taršos šaltinių išsiskiriantys teršalų kiekiai yra labai nedideli ir vietovės aplinkos oro kokybę įtakos nežymiai. Triukšmo lygis gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 2 lentelės 2 punktą. PŪV zonos gretimybėse vyrauja žemės ūkio, pramonės ir sandėliavimo objektų statybos bei rytinėje pusėje – gyvenamieji namai. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas apie 3,59 ha.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2023 m. gruodžio 14 d. iki 2024-01-08 d. Panevėžio seniūnijos patalpose (Vasario 16-osios g. 27, LT-5300 Panevėžys) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Taip pat ataskaitos rengėjo MB „Verslo piemenys“ internetinėje svetainėje www.poveikis.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2024 m. sausio 08 d. 17.00 val. Berniūnų bendruomenės namuose Jaunimo g. 2A, Berniūnų k. Panevėžio sen., Panevėžio r.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui MB „Verslo piemenys“ el. paštas: verslui@poveikis.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, adresas: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 461081 el. paštas. panevezys@nvsc.lt

Ataskaita su priedais https://drive.google.com/drive/folders/1hMXjC63ztK92UAWFmEPdE0o6SumD3ya2?usp=sharing

Protokolas: Čia